Snelheidsplan

Om de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verhogen, voert het gemeentebestuur het aantal snelheidstrajectcontroles op van 3 naar 11 en kwamen er recent 16 extra ANPR-locaties bij. Maar wat is zo’n ANPR-trajectcontrole? Waarom kiezen we hier als gemeente voor? Welke trajectcontroles kwamen erbij en waarom net die trajecten? Wij vertellen je er alles over.

Wat is een trajectcontrole?

Een ANPR-trajectcontrole is een handhavingsmiddel dat weggebruikers aanspoort de maximale toegelaten snelheid te respecteren. ANPR-camera’s meten de gemiddelde snelheid over een langere afstand. Rijd je met je voertuig aan een te hoge snelheid tussen de meetpunten? Dan worden de gegevens via de nummerplaatherkenning (ANPR) doorgestuurd naar de politie.

Waarom kiezen we voor trajectcontroles in plaats van flitspalen of bemande controles?

Overdreven of onaangepaste snelheid is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen, met het nodige menselijke leed tot gevolg. Om de veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners te verhogen, streeft de gemeente naar minder verkeer in de dorpskernen en landelijke wegen en naar een vlotte doorstroming van het verkeer op grote assen, doch met respect voor de maximaal toegelaten snelheid. In 2014 keurde het gemeentebestuur al een snelheidsplan goed dat in de schoolomgevingen een snelheidslimiet vastlegde van 30km/uur, in de bebouwde kom en binnengebieden werd de limiet vastgelegd op 50km/uur en op de gemeentelijk hoodwegen buiten de bebouwde kom op 70km/uur. In 2021 werd dit plan aangepast en werden er voor de dorpscentra uitgebreidere zones 30 bepaald en werden smalle straten in de buurt van scholen omgebouwd tot fietsstraten. De enige gemeentelijke hoofdweg met een smaller profiel, zijnde de Brabantsebaan, werd ook buiten de bebouwde kom naar 50 km/uur gebracht.

Het inzetten van ANPR-trajectcontroles om de snelheid te controleren kan helpen om de veiligheid en de leefbaarheid te verhogen: zo zorgen trajectcontroles in tegenstelling tot flitspalen voor een gelijkmatigere verkeersstroom en een rustiger wegbeeld. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders vaak plots af, om daarna weer op te trekken.

Verder zien we dat het aantal snelheidsovertredingen bij ANPR-trajectcontroles daalt en daar draait het om, want dit komt effectief veiligheid en leefbaarheid ten goede. Waar ongeveer 3 tot 6 % van de bestuurders wordt beboet tijdens een bemande snelheidscontrole, zien we een daling van het aantal boetes naar 0,1 tot 0,3 % bij een trajectcontrole.

De ANPR-camera’s kunnen bovendien ook worden ingezet voor politionele doeleinden zoals recherche en interventie en zijn nuttige en efficiënte hulpmiddelen in het bestrijden van kleine een grote criminaliteit. Sinds het plaatsen van ANPR-camera’s op ons grondgebied spelen ze een rol in 25 % van de opgehelderde feiten.

Welke extra trajectcontroles komen erbij?

Onze gemeente kende al drie trajectcontroles aan de Bergensesteenweg, de Lenniksebaan en de Postweg. Volgende trajecten worden aan het lijstje toegevoegd:

1. Pastorijstraat – J. Depauwstraat – H. Vanhouchestraat - 30 km/uur

2. Brusselbaan

  • tussen Vagevuur en Leeuwerikstraat - 70 km/uur
  • tussen de Leeuwerikstraat en het Koning Albertplein -  50 km/uur

3. Pepingensesteenweg tussen de Brabantsebaan en Frans Pickéstraat -  70 km/uur

4. Georges Wittouckstraat tussen C. Leunenstraat en Bergensesteenweg - 50km/uur

5. Fabriekstraat – Karel Gilsonstraat vanaf de parking voetbal tot aan Kerkplein- 50 km/uur

6. Brabantsebaan:

  • tussen Mechelsgat en Hoogstraat – 50km/uur
  • tussen de Baasbergstraat en de Postweg – 50 km/uur

Waarom deze trajecten?

Om te bepalen waar de extra trajectcontroles zouden komen, werd het hoofdwegennet stevig onder de loep genomen, door metingen uit te voeren door de gemeentelijke diensten en de verkeerspolitie van PZ Zennevallei. Meer dan 40 trajecten kwamen in aanmerking. Er moesten dus keuzes gemaakt worden om tot deze 8 trajecten te komen. Die keuze werd gemaakt op basis van ongevallenstatistieken, snelheidsmetingen en de weginfrastructuur. Dit wil niet zeggen dat er in de verdere toekomst geen andere trajecten in aanmerking kunnen komen.

Het is de intentie van het gemeentebestuur om in de loop van de eerste helft van 2022 nog één extra doortocht te beveiligen door twee strategisch gekozen trajecten. Het betreft de Noord-Zuid-as van gemeentelijke hoofdwegen (Pedestraat – Vlezenbeeklaan – Nonnemansstraat – Rooselaerstraat – Lotstraat), waar zal voorgesteld worden om een bijkomende trajectcontrole te voorzien op de Pedestraat en de Rooselaerstraat.

Sint-Pieters-Leeuw investeert zelf in de trajecten 70 km/uur en doet beroep op de firma TaaS voor de trajecten van 30 en 50 km/uur. 

Het dossier werd in 2019 en 2020 opgesteld door de dienst mobiliteit, in nauwe samenwerking met PZ Zennevallei.

Nog vragen over de trajectcontroles? Check zeker onze FAQ onderaan de pagina.

Trajectcontroles via TaaS; In Sint-Pieters-Leeuw volledig conform!

De trajectcontroles via TaaS worden op een identiek dezelfde manier georganiseerd als de trajectcontroles op gemeentewegen via de opdrachtencentrale van de federale politie. De privépartner heeft in beide gevallen geen enkele toegang tot persoonsgegevens of gegevens van de overtreding. Het systeem wordt gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme, waarna enkel inspecteurs van de politie de vaststellingen doen en enkel onafhankelijke sanctionerende ambtenaren (tewerkgesteld bij Haviland) overgaan tot het sanctioneren.

Sinds 1 februari 2021 hebben gemeentebesturen de mogelijkheid om GAS-boetes op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen in zones waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/uur, de zogenaamde GAS 5. Sint-Pieters-Leeuw doet hierbij beroep op een onafhankelijk sanctionerend ambtenaar (Haviland) die de verwerking van de boete afhandelt.

Overtredingen op de trajecten waar 70 km/uur van kracht is, komen niet in aanmerking voor GAS 5 en worden verder strafrechtelijk afgehandeld door het gewestelijk verwerkingscentrum.

Er wordt ingezet op handhaving, maar het doel is vooral op een positieve manier verantwoord rijgedrag stimuleren. Het uitgangspunt is het creëren van een veilige en leefbare gemeente met aandacht voor aangename buurten en comfortabele verbindingen voor trage weggebruikers. Hiermee trachten we niet alleen de verkeersveiligheid te vergroten, maar ook meer mensen op de fiets te krijgen.

FAQ

Wordt de doortocht aan de Rink verkeersvrij?

Wordt de doortocht aan de Rink verkeersvrij?

De doortocht aan de Rink wordt in dit plan niet verkeersvrij. In het volledige centrum krijgt de fietser een prominente plek door het invoeren van een fietssuggestiestroken. De huidige snelheid van 30 km/uur wordt uitgebreid tot aan de aansluiting met de gemeentelijke hoofdweg.

Wat is een fietsstraat?

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerd verkeer mag fietsers niet inhalen en maximum 30 km/uur rijden.

Wat is een zone 30?

Wat is een zone 30?

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/uur.

Worden alle trajectcontroles ook automatisch zone 30?

Worden alle trajectcontroles ook automatisch zone 30?

Neen. In Sint-Pieters-Leeuw voeren we – op één uitzondering na - enkel trajectcontroles in op bestaande 50 km/uur en 70 km/uur wegen. Hierbij is gekozen voor de gemeentelijke verbindingswegen.

Zorgen trajectcontroles er niet voor dat het verkeer andere wegen gaat opzoeken en het probleem enkel verplaatst wordt?

Zorgen trajectcontroles er niet voor dat het verkeer andere wegen gaat opzoeken en het probleem enkel verplaatst wordt?

Hier hielden we rekening mee bij het bepalen van de trajecten en de invoering van zones 30 of andere maatregelen. Ieder traject werd onderzocht naar mogelijke sluiproutes of mogelijke neveneffecten op de verkeersstromen. Hieruit blijkt steeds dat de alternatieve of mogelijke sluiproutes oninteressant zijn omwille van toegelaten snelheid, aanwezige snelheidsremmers, omrijfactor,…

Kunnen de ANPR-camera’s ooit voor andere doeleinden gebruikt worden?

Kunnen de ANPR-camera’s ooit voor andere doeleinden gebruikt worden?

Ja, dat kan en dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling. Alle ANPR-camera’s in België worden verplicht aangesloten op de nationale AMS-server, zodat interventiediensten, het scorpio-team* en recherche de beelden kunnen gebruiken in de strijd tegen kleine en zwaardere criminaliteit. Politieploegen op de baan ontvangen zo hits wanneer er nummerplaten geseind staan of verdacht zijn.

* Scorpio staat voor: Strijden tegen Criminaliteit en Overlast door te Reageren, Patrouilleren, Informatie te vergaren en Opvolging te verzekeren.

Worden deze trajectcontroles ook gebruikt om geluidsoverlast door verkeer aan te pakken?

Worden deze trajectcontroles ook gebruikt om geluidsoverlast door verkeer aan te pakken?

Neen. De ANPR-camera's zullen geen geluidsmetingen doen.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

Enkel de lokale en federale politie krijgt rechtstreeks toegang tot de gegevens. De onafhankelijke sanctionerende ambtenaren ontvangen enkel de strikt noodzakelijke data over voertuigen die nodig zijn om GAS-boetes uit te schrijven. De privépartner TaaS heeft geen toegang tot persoonsgegevens of gegevens van de overtreding.

Hoeveel bedraagt de boete voor een overtreding?

Hoeveel bedraagt de boete voor een overtreding?

De boete bedraagt voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 km/uur 53 euro. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

Indien het gaat over een overtreding buiten de bebouwde kom, dan zal de boete telkens vermeerderd worden met 6 euro per bijkomende kilometer. Indien het gaat over een overtreding binnen de bebouwde kom, dan zal de boete telkens vermeerderd worden met 11 euro per bijkomende kilometer. Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

Kan je meerdere boetes per dag krijgen op de verschillende tracés van een trajectcontrole?

Kan je meerdere boetes per dag krijgen op de verschillende tracés van een trajectcontrole?

JA. Je kan op eenzelfde dag of op een ander tracé meerdere boetes oplopen. Het signaal is duidelijk: we streven naar een gedragswijziging en hanteren de snelheidslimiet als veiligheidslimiet.

Verhoogt mijn boete bij een volgende overtreding?

Verhoogt mijn boete bij een volgende overtreding?

De boete wordt bepaald door de gemeten snelheid. Er is geen verhoging voorzien bij herhaaldelijke, beperkte snelheidsovertredingen. Je kan wel verweer indienen tegen zo’n boete.

Wat met de straten die niet opgenomen werden in dit plan?

Wat met de straten die niet opgenomen werden in dit plan?

Er is op basis van objectieve metingen en resultaten een plan opgesteld. Dit wil niet zeggen dat straten, kernen of gebieden die vandaag niet opgenomen werden niet meer opgevolgd kunnen worden. We zullen zowel de uitvoering/wijzigingen uit dit plan als de bredere omgeving blijven opvolgen. Mocht blijken dat er op bepaalde locaties toch maatregelen noodzakelijk zijn, zullen deze ook onderzocht, besproken en voorgesteld worden.

Overeenkomst met TaaS onder de loep

Kiest TAAS de straten of trajecten waar een trajectcontrole komt?

Kiest TAAS de straten of trajecten waar een trajectcontrole komt?

Neen, uiteraard niet! De steden en gemeenten hebben een volledige autonomie in de selectie van trajecten en dus ook het verkeersbeleid.

In Sint-Pieters-Leeuw werd in 2019 en 2020 een dossier opgesteld, waarbij op basis van objectieve criteria zoals ongevallencijfers en snelheidsmetingen, de trajecten werden voorgesteld aan de gemeenteraad. De gemeenteraad keurde deze unaniem goed op haar zitting van 24 juni 2021.

Is de overeenkomst met Taas publiek beschikbaar?

Is de overeenkomst met Taas publiek beschikbaar?

Ja. Wij publiceren de overeenkomst hier op onze website en publiceren eveneens een memorie van toelichting, die meer uitleg geeft over hoe beide partijen meer expliciet hebben afgesproken om bepaalde clausules toe te passen in de praktijk.

Moeten verkeersremmers of remmende maatregelen verwijderd worden?

Moeten verkeersremmers of remmende maatregelen verwijderd worden?

Neen. Op geen enkel moment - noch voorafgaand, noch tijdens de uitvoering van de concessieovereenkomst - worden gemeenten ertoe verplicht om verkeersremmende maatregelen te verwijderen of wordt hen verboden om verkeersremmende maatregelen aan te brengen binnen de trajectcontrole.

In Sint-Pieters-Leeuw werd trouwens in juni 2021 een infoavond georganiseerd over een “Veilig en Leefbaar Leeuw Centrum” waar twee extra snelheidsremmende maatregelen werden voorgesteld die op één van de gekozen trajecten liggen. Het gemeentebestuur oefent immers haar gemeentelijke autonomie voor 100 % uit.

Binnen de gekozen trajecten in Sint-Pieters-Leeuw is er geen enkele verkeersremmer die zal verdwijnen. Hiermee behouden we op alle trajecten de poorteffecten bij de start van de bebouwde kom en verlagen we de gemiddelde snelheid op alle gekozen trajecten, met een impact voor en na deze trajecten.

Wel moet de snelheid binnen een traject uniform zijn. Een verkeersdrempel aangegeven met borden, beperkt de snelheid tot 30 km/uur, waardoor dit binnen een trajectcontrole op een straat met de snelheid van 50 km/uur geen uniform snelheidsbeleid geeft. De poorteffecten met een zacht plateau worden dan ook voortaan zonder bord aangegeven.

Aangezien eventuele aanpassingen binnen een traject mogelijk een impact hebben op de conformiteit van het traject, moeten deze voorafgaand besproken worden. Een evaluatie van de geplande wijziging of maatregel biedt de mogelijkheid om de impact te onderzoeken.

Bijvoorbeeld kunnen asfaltwerken ter hoogte van de camera’s resulteren in het verwijderen van de markeringsnagels die geplaatst worden om het begin en einde van het traject kenbaar en controleerbaar te maken voor de onafhankelijke instantie die instaat voor de ijking van het systeem.

Beslist TAAS mee over de inrichting van de weg?

Beslist TAAS mee over de inrichting van de weg?

Neen. De gemeente blijft als enige bevoegd voor de inrichting van de weg. Het staat de gemeente vrij om bijvoorbeeld de rijbaan te versmallen, fietspaden aan te leggen of een voetpad te voorzien. Dat is de logica zelve.

Moet de gemeente TaaS bijbetalen in geval het vooropgestelde aantal boetes niet behaald wordt?

Moet de gemeente TaaS bijbetalen in geval het vooropgestelde aantal boetes niet behaald wordt?

Neen. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw betaalt enkel op basis van het aantal vastgestelde overtredingen. Indien er in een bepaald traject geen overtredingen gemaakt worden, moet de gemeente hier ook niets betalen. Het risico van de investering ligt hiermee volledig bij TaaS.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Stuur gerust eventueel onbeantwoorde vragen naar mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be en wij zorgen voor een onderbouwd antwoord.