Leegstand

Wat

Met de gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen, wil men langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente voorkomen en bestrijden. Dit gezien de negatieve maatschappelijke gevolgen dat leegstand met zich mee kan brengen.

Een gebouw geldt als leegstaand als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt gebruikt. Hierbij houdt men geen rekening met woningen die deel uitmaken van het gebouw.

Een woning geldt als leegstaand wanneer zij gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden:

 • niet wordt bewoond;
 • niet wordt gebruikt in overeenstemming met elke andere functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt.

De gemeente houdt een register bij van deze leegstaande woningen en gebouwen.

Voorwaarden

De heffing is verschuldigd als het gebouw of de woning gedurende 6 opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk register van leegstaande woningen en gebouwen.

Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris blijft de heffing, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.

De belastingplichtige is elke persoon die op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd is, houder is van één van volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom;
 • het recht van opstal of van erfpacht;
 • het vruchtgebruik.

In bepaalde gevallen kunt u van de leegstandsheffing (tijdelijk) worden vrijgesteld.

Procedure

Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het leegstandsregister aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij één of meerdere foto’s en een beschrijvend verslag gevoegd worden. De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de vaststelling van de leegstand en geldt als opnamedatum.

De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Binnen een termijn van dertig dagen kan men beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister.

Wanneer een heffing verschuldigd is, zal een aanslagbiljet verstuurd worden.

Bedrag

De belasting die voor het eerst verschuldigd is, bedraagt:

 • 1200 euro voor een leegstaand gebouw;
 • voor een leegstaande woning:
  • 1200 euro voor een eengezinswoning;
  • 120 euro voor een kamer of studentenkamer in de zin van artikel 2 van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers;
  • 600 euro voor elke andere woning dan deze, vermeld onder 1) en 2).

De belasting wordt vermenigvuldigd met 2 per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning op de inventaris staat. De belasting bedraagt maximaal 4800 euro.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
wo
-
-
do
-
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen

Woonwinkel Zennevallei

Fabriekstraat 1 B
1601 Ruisbroek
02 371 03 47
Openingsuren
ma
- in Beersel
di
- in Halle
wo
- in Ruisbroek
- in Sint-Pieters-Leeuw
do
- in Ruisbroek
- in Halle
vr
- in Beersel
- in Beersel (op afspraak)
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen