Bedrijf starten

De gemeente heet alle ondernemers van harte welkom. Speciaal voor starters heeft de dienst Lokale Economie een handige brochure klaarliggen. Je kan deze folder aanvragen bij de dienst Lokale Economie of hieronder raadplegen.

Ondernemingsvaardigheden bewijzen

Ondernemingsvaardigheden bewijzen

Iedere zelfstandige moet voor de start kunnen aantonen over voldoende kennis van bedrijfsbeheer te beschikken. Dit kan door een erkend diploma voor te leggen of door voldoende relevante ervaring te kunnen bewijzen.
Voor een aantal beroepen moet je naast je kennis van bedrijfsbeheer ook beroepskennis kunnen aantonen. De vereiste kennis wordt gecheckt bij de ondernemingsloketten op het moment dat je je inschrijft in de Kruispuntbank Ondernemingen.
Mocht je een bijkomende opleiding moeten volgen om aan deze vestigingsvoorwaarden te voldaan, dan kan je terecht bij Syntra Vlaanderen.

Openen zichtrekening

Openen zichtrekening

Een eerste stap die u moet zetten is het openen van een zichtrekening bij uw bank of een andere financiële instelling. Deze rekening moet verschillen van uw privé-rekening en u moet ze gebruiken voor verrichtingen in verband met uw onderneming.
Op alle documenten en handelspapieren van uw onderneming, de brieven, facturen en andere papieren, dient u ook het nieuwe rekeningnummer te vermelden.

Inschrijving bij de Kruispuntbank Ondernemingen

Inschrijving bij de Kruispuntbank Ondernemingen

Alle handels- en ambachtsondernemingen zijn verplicht om zich vóór de aanvang van de activiteiten te laten inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De oprichting van ondernemingsloketten maakte het mogelijk om de formaliteiten met betrekking tot het handelsregister en de toegang tot het beroep op één plaats te centraliseren. Voor de commerciële of ambachtelijke onderneming is dat op zich al een voordeel. Bovendien is hij vrij in de keuze van het ondernemingsloket.

De eenmalige mededeling van gegevens is onbetwistbaar kostenbesparend voor bedrijven. De KBO vermindert een aantal administratieve lasten voor de ondernemingen. De KBO maakt de relatie van de onderneming met de overheid dus efficiënter en transparanter. Bovendien maakt ze een betere dienstverlening aan de burger mogelijk.

Te verstrekken gegevens

Het verzoek tot inschrijving dient de volgende gegevens te bevatten:

  • de naam en voornaam van de aanvrager (oprichter),
  • het rijksregisternummer van de aanvrager (of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de sociale zekerheid),
  • het e-mailadres of telefoonnummer van de aanvrager,
  • de handelsbenaming van de onderneming,
  • wanneer een algemeen lasthebber handelt: zijn naam, voornaam en zijn rijksregisternummer, of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

De verzoeker verstrekt bovendien de volgende gegevens:

  • de verschillende voorgenomen handels- of ambachtsactiviteiten,
  • het adres van de onderneming en de vestigingseenheden,
  • de naam, de voornaam en het rijksregisternummer van diegenen die het bewijs hebben geleverd van de vereiste ondernemersvaardigheden,
  • de aanvangsdatum van de opgegeven handels- of ambachtsactiviteit,
  • het nummer van de financiële rekening(en) van de onderneming.

U kan de lijst van de kantoren vinden op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: www.mineco.fgov.be.

Inschrijven bij de btw-administratie

Inschrijven bij de btw-administratie

Als algemene regel geldt dat iedere persoon die geregeld en zelfstandig tegen betaling goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek beschreven zijn, btw-plichtig is en vooraf een btw-identificatie moet aanvragen.
Voorbeelden: handelaars en ambachtslieden, dienstverleners, fabrikanten, vennootschappen, landbouwers, belastingsconsulenten, kunstschilders, bandagisten, pedicures, vertalers, accountants, architecten, veeartsen, ...

Voor sommige activiteiten kan er twijfel bestaan of zij al dan niet onder de btw-regeling vallen. Daarom doet u er goed aan inlichtingen in te winnen bij een plaatselijke btw-controlekantoor.

U doet de aanvraag bij het plaatselijk btw-controlekantoor voor uw onderneming. Het ondernemingsloket kan dit ook in uw plaats doen.
De adressen van deze kantoren kunt u vinden in het telefoonboek onder de rubriek “Ministerie van Financiën" (FOD Financiën). U kunt eveneens aan een ondernemingsloket vragen om uw ondernemingsnummer te activeren als identificatienummer bij de btw.

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Zelfstandigen oefenen een beroep uit zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut. Ze hebben een eigen sociaal statuut en zijn onderworpen aan een eigen regeling inzake sociale zekerheid.

Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een vennootschap worden als zelfstandigen beschouwd en zijn dus onderworpen aan dit statuut.

Ook helpers vallen onder deze regeling. Helpers zijn personen die een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep helpen of hem vervangen, maar ze zijn hiervoor niet door een arbeidsovereenkomst verbonden.

Als zelfstandige bent u verplicht binnen de 90 dagen na de start van uw activiteiten aan te sluiten bij het fonds van uw keuze of bij de Nationale Hulpkas.
Indien u deze termijn overschrijdt dan zal het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (het RSVZ) u automatisch aansluiten bij de Nationale Hulpkas.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van fonds te veranderen.

De adressen van de sociale verzekeringsfondsen vindt u in de gouden gids onder de rubriek "sociale verzekeringsfondsen".

Aansluiten bij een ziekenfonds

Aansluiten bij een ziekenfonds

Mocht je al aangesloten zijn bij een ziekenfonds, dan moet je gewoon je verandering van statuut melden.
Voor sommige beroepen kan je met extra formaliteiten geconfronteerd worden terwijl ook het oprichten van een vennootschap of het aanwerven van personeel bijkomende administratie met zich meebrengt.