Gebouwen

Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium

Het college van burgemeester en schepenen heeft het "masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium" voorgesteld. Dit plan bevat de toekomstige invulling en visie voor de verschillende gebouwensites van de gemeente en van het OCMW. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het college van burgemeester en schepenen dit plan de komende jaren stelselmatig en binnen de beschikbare investeringsruimte uitvoeren en concretiseren op het terrein.

1. Wijkpolitie en gemeenschapswachten in vernieuwd politiekantoor Lemanstraat

Het voormalige politiekantoor aan de G. Lemanstraat zal volledig en grondig gerenoveerd worden, zodat het opnieuw 30 jaar dienst kan doen. Uiteindelijk bleek deze oplossing technisch en financieel de beste te zijn.

Deze locatie is bijzonder zichtbaar in het straatbeeld en gemakkelijk bereikbaar voor het grote publiek,  centraal  in het dichtst bevolkte gebied van onze gemeente : Negenmanneke – Zuun – Ruisbroek.

In 2015 investeren we 500 000 euro in de renovatie, zodat het gebouw opnieuw operationeel zal zijn tegen de start van de gefuseerde politiezone Zennevallei.

Wijkagenten zullen er samen met de gemeenschapswachten (in totaal ongeveer 15 personen) hun thuishaven vinden.  Buurtnabije politie en gemeenschapswachten zijn een essentiële schakel in het veiligheids- en samenhorigheidsbeleid.

2. Assistentiewoningen en welzijnsvoorzieningen op Wilgenhofsite

Het OCMW zal starten met een project om een 60-tal assistentiewoningen op de voormalige Wilgenhofsite te bouwen.

Nieuwbouw bleek goedkoper dan de renovatie van het (intussen afgebroken) oude gebouw. Deze assistentiewoningen/service-flats zullen via een PPS-formules budgetneutraal gefinancierd worden. Dit komt tegemoet aan een reële vraag van

onze huidige en toekomstige senioren. Een dienstencentrum zal in het project geïntegreerd worden, zodat Sint-Pieters-Leeuw hier zijn voortrekkersrol kan blijven spelen. Een latere uitbreiding van het aantal assistentiewoningen of van andere sociale voorzieningen in functie van toekomstige noden behoort tot de mogelijkheden.

Naast parkeergelegenheid voor de eigen behoeften van de assitentiewoningen en welzijnsvoorzieningen worden tijdelijk ook  een 70-tal parkeerplaatsen gecreëerd om de parkeerdruk in het centrum en rond de scholen op te vangen.

3. Bibliotheekfilialen worden vervangen door lokale uitleenpunten, geïntegreerd in andere gemeentelijke diensten

Een volledige eigen bibliotheekinfrastructuur in elke wijk of deelgemeente, met daaraan verbonden kostenstructuur, is in dit digitale tijdperk niet langer verantwoord. Gelet ook op de beperkte bezoekersaantallen en de beperkte openingsuren van de filialen in de huidige werking. Toch wil het bestuur dat elke wijk blijft beschikken over een bibliotheek-uitleenpunt.

De vier filialen van de bibliotheek worden vervangen door lokale uitleenpunten die geïntegreerd worden in andere plaatselijke gemeentelijke dienstverlening.

Voor Vlezenbeek wordt dit het Oud Gemeentehuis en voor Ruisbroek het Paviljoentje.

Voor Zuun en Negenmanneke  zal een ruimer dienstverleningspunt ondergebracht worden in het Wildersportcomplex. Dit is ook een goede oplossing voor de scholen, die de grootste bezoekers zijn van de huidige filialen van de bibliotheek. Zo kunnen alle Leeuwse scholen het bezoek aan de schoolbibliotheek combineren met de zwemlessen.

In de komende maanden zal in overleg met alle gebruikers een “bibliotheek-plan” uitgewerkt worden.

4. Oud Gemeentehuis Vlezenbeek wordt niet verkocht

Het Oud Gemeentehuis van Vlezenbeek wordt als strategisch patrimonium van de gemeente beschouwd en wordt dus niet verkocht. Er zal een oproep gedaan worden om er een zinvolle invulling aan te geven met daarin geïntegreerd het bibliotheekaanbod voor Vlezenbeek.

5. Vredegerecht moet een waardige huisvesting krijgen

De erbarmelijke huisvesting van het vredegerecht in de Villalaan te Ruisbroek is niet langer aanvaardbaar. Het gebouw is ook niet echt geschikt voor de functie van een vrederegrecht. Aan de FOD justitie is voorgesteld om het Vredegerecht over te brengen  naar het gebouw van het huidige bibliotheekfiliaal in Zuun (A. Quintusstraat, voormalige pastorie). Het gebouw is, mits kleine aanpassingen, uitermakte geschikt voor huisvesting van het Vredegerecht, dat bovendien zeer centraal gelegen is en behoort tot het strategisch patrimonium van de gemeente.

De gemeente is bereid  40 000 euro te investeren om de kleine aanpassingen te doen. De federale overheid betaalt deze investering via de maandelijkse huur terug. We wachten op groen licht van de FOD Justitie en de FOD Financiën (registratie en domeinen).

Het huis aan de Villalaan, waar het vredegerecht thans nog gevestigd is,  zal na de verhuis van het vredegerecht worden verkocht (schatting 300 000 euro).

6. Wildersportcomplex : uitbreiden met opslagruimte

Het Wildersportcomplex kampt met een gebrek aan geschikte opslagruimte o.m. voor sportmateriaal. Het is de bedoeling aan de achterzijde een geschikte opslagruimte bij te maken en de buitengevels te herstellen waar nodig. Hiervoor is 375 000 euro opgenomen in de meerjarenplanning (2016).

Het bibliotheekuitleenpunt Zuun-Negenmanneke zal ondergebracht worden in het  Wildersportcomplex.

7. Architectenwedstrijd voor gemeentehuis en de campus Kunstacademie & Bibliotheek

De hoofdbibliotheek aan de Rink is verouderd. Bibliotheek en kunstacademie zullen uitgebreid en waar nodig vernieuwd worden tot één campus waar naast de bibliotheek en de academie ook het toerismekantoor onderdak zal vinden.

Het gemeentehuis is intussen bijna veertig jaar oud. Een grondige vernieuwing van het kantoorgedeelte, de publieksrgerichte diensten en van de technieken (verwarming, elktriciteit en verlichting, enz) wordt onvermijdelijk, evenals een grondige opfrissing van bepaalde delen van het gebouw.

Voor het uitwerken van een globale visie op beide campussen zal een architectenwedstrijd uitgeschreven worden.

Voor beide sites samen is een budget van 3 miljoen euro ingeschreven.

8. Gebouwen Topstraat integreren in woonzone

De oude school aan de Topstraat, alsook de gemeentelijke loods zijn niet langer in gebruik : de afgelopen twee jaar zijn de school en de technische diensten verhuisd naar respectievelijk de nieuwe gebouwen aan de Garebaan en de site aan de Pepingensesteenweg 250 (aan het recyclagepark).

Deze gronden zijn gelegen in een woonomgeving en minder geschikt voor functies van openbaar nut. De bestemming zal dienovereenkomstig aangepast worden en de gronden zullen  verkocht worden.

De opbrengst (schatting 1 350 000 Euro) zal geïnvesteerd worden in nieuwe en betere gebouwen.

9. Oud voetbalveld Wilderveld: geen woningen, wel groen en beperkte openbare nutsfuncties

Voor het oude voetbalplein Wilderveld wordt een nieuw RUP opgemaakt, waarin volgende functies aan bod komen : een ruime invulling met groen, plaats voor

herhuisvesting van  VZW De Poel en kleinschalige openbare functies (zoals een kinderdagverblijf). Er is dus geen sprake meer van woningen op het oude voetbalplein.

De geplande beperkte openbare functies zullen rond een groen plein komen, waar ook extra parkeergelegenheid voor de wijk zal zijn. Dit plein kan overdag gebruikt worden voor de publieke functies, terwijl het ’s avonds de parkeerdruk kan verminderen in de wijk Wilderveld.

De ontwerper voor het RUP is recent aangesteld  en de inspraakprocedure zal worden opgestart zodra het eerste ontwerp klaar is.

10. Scholen

10.1. Capaciteitsprobleem scholen oplossen waar het zich stelt

Het is bekend dat onze gemeente kampt met een groot capaciteistekort.

Bijkomende capaciteit moet er komen waar het capaciteitsprobleem zich hoofdzakelijk stelt, met name in het dichtst bevolkte gebied: Negenmanneke – Zuun – Ruisbroek –  Rink.

Het gemeentebestuur werkt aan concrete plannen om een capaciteitsuitbreidng van een 400-tal plaatsen tot stand te brengen, dit van zodra de Vlaamse overheid met capaciteitsmiddelen voor onze gemeente over de brug komt.

10.2. Nieuwe school in Zuun/Negenmanneke voor circa 300 kinderen

Het gemeentebestuur bekijkt een aantal concrete mogelijkheden om een volledig nieuwe lagere school te bouwen of te laten bouwen in Zuun/Negenmanneke met een capaciteit  van circa 300 kinderen. Het oude voetbalveld “Wilderveld” komt hiervoor alvast niet in aanmerking (zie punt 9).

10.3. Uitbreiding capaciteit nieuwe school Den Top aan de Garebaan

Op de nieuwe site van school “Den Top” aan de Garebaan zullen zes bijkomende klaslokalen gemaakt worden om de doorstroming van de kinderen uit Oudenaken/Berchem mogelijk te maken (zie punt 10.4).

Er wordt onderzocht waar deze bijkomende klaslokalen best kunnen worden ingepland, zodat de turnzaal optimaal gebruikt kan worden volgens het principe van de brede school. Verenigingen moeten op soepele wijze ’s avonds gebruik kunnen maken van deze infrastructuur.

10.4. Dorpsschool voor Oudenaken/Berchem

De afstand is een belangrijk criterium van voorrang bij de toewijzing van de beschikbare plaatsen in de scholen. Daardoor dreigen de kinderen van Oudenaken/Berchem overal uit de boot te vallen.

Door de school Puur Natuur (die thans een vestiging is van De Wegwijzer in Ruisbroek in de toekomst) te verbinden aan Den Top kunnen we de ouders een vlotte doorstroming voor hun kinderen garanderen naar de school “Den Top” aan de Garebaan.

Puur Natuur blijft dus behouden als dorpsschooltje. De  kleuters zullen hun intrek nemen in de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem. Ook hier wordt het principe van de “brede school” toegepast, zodat de lokalen ter beschikking blijven van de plaatselijke verenigingen.

Daarnaast wenst het bestuur Puur Natuur uit te breiden met een eerste en tweede leerjaar en dit – voorlopig -   op de site van de pastorij in Oudenaken (en dusniet in de Molenborre) en dit vanaf het schooljaar 2016-2017. Na enkele jaren zal, samen met de directie, leerkrachten en ouders, geëvalueerd worden of dit eerste en tweede leerjaar in Oudenaken kunnen blijven, dan wel beter geïntegreerd worden in de school “den Top” aan de Garebaan. Het gemeentebestuur blijft vasthouden aan het  principe dat geen lestijden ten laste van het gemeentebestuur worden genomen

10.5. Masterplan voor vernieuwing gebouwen Wegwijzer en Populiertje

Naast de capaciteitsuitbreiding dient ook werk te worden gemaakt van de vernieuwing van de bestaande schoolinfrastructuur. Zowel voor de Wegwijzer als voor het Populiertje zal een globaal vernieuwingsplan worden opgesteld. Voor de financiering zal een beroep gedaan worden op de financieringsmogelijkheden van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).

11.  Gemeentebestuur wil in elke deelgemeente aanwezig blijven

De  huidige locatie van Puur Natuur in Oudenaken zal verkocht worden. Hiervoor werd 290 000 euro als ontvangsten ingeschreven.

Het gemeentebestuur wil evenwel in elke deelgemeente voet aan de grond houden. Daarom zal in overleg met de Kerkfabriek van Oudenaken onderzocht worden of de pastorie van Oudenaken door het gemeentebestuur in erfpacht kan genomen worden, om dit erfgoedpatrimonium om te bouwen tot een dorpshuis, waar zowel het eerste en tweede leerjaar van de dorpsschool, als de vereniginen hun thuishaven zouden kunnen vinden (volgens het principe van de brede school).

12. Geen wijzigingen aan  hetgeen al gekend was

De inrichting van de voormalige pastorij van Vlezenbeek (500 000 euro), de verbetering van de infrastructuur van SK Vlezenbeek (200 000 euro) en het budget voor een eventuele deelname aan het Cultuur- en Congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Ruisbroek (6 000 000 euro) blijven behouden in het meerjarenbudget 2015- 2019.

Ook de uitbreiding van het Kinderdagverblijf Kortjakje (met 18 plaatsen) blijft op de agenda (voorziene investering 2015: 850 000 euro). Voor de vernieuwing of herhuisvesting van Jip en Janneke (Ruisbroek) is een bedrag van 750 000 euro ingeschreven.

De site Bergpoort (voormalig containderpark en gemeentelijke loodsen aan de Bergensesteenweg) zal verkocht worden, aangezien het recyclagepark en alle technische diensten intussen verhuisd zijn naar de Pepingensesteenweg 250.

De verkoopprijs werd geschat op  2 750 000 euro. Deze inkomsten zullen geïnvesteerd worden in de andere projecten, zodat de gemeente niet verarmt.