Gebruikersvoorwaarden

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw biedt u deze website (www.sint-pieters-leeuw.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder ‘informatie’ verstaat het gemeentebestuur alle teksten, al het fotografische materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.

De gemeente heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecontroleerd. Dat betekent niet dat de gemeente de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen.

Noch de gemeente, noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt verkregen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Ondanks systematische controle kan de gemeente geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de gemeente de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de beheerders van deze sites.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw verwijst.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij, in verband met de toelaatbaarheid ervan, vooraf contact op te nemen met de communicatieambtenaar van Sint-Pieters-Leeuw, communicatie@sint-pieters-leeuw.be.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

Zie privacyverklaring ...