Uittreksel uit geboorteakte

Wat

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon:

 • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
 • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
 • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.
Voorwaarden

Uittreksels zonder vermelding van afstamming (= zonder vermelding van vader en moeder)

Iedereen kan (ook over iemand anders) uittreksel van akten van geboorten krijgen, waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming.

Afschriften (kopies) en uittreksels met vermelding van afstamming

Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel, met vermelding van afstamming van akten, van minder dan 100 jaar bekomen (er is geen volmacht nodig van de betrokkene):

 • openbare overheden;
 • de personen op wie de akte betrekking heeft;
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot;
 • de wettelijk vertegenwoordiger;
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • de erfgenamen;
 • de notaris en de advocaat.

Andere personen kunnen pas een afschrift (kopie) of een uittreksel van een akte van minder dan 100 jaar oud, met vermelding van afstamming bekomen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en zij kunnen aantonen een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.
Deze toestemming wordt verleend zonder enige vorm van proces en zonder kosten. Deze regeling geldt ook om opzoekingen te laten verrichten in de betreffende akten.

Procedure

U kunt een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats, aan het loket van de dienst Burgerzaken.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Geboorteakte uit het buitenland

Als u in het buitenland bent geboren, moet u aan de dienst Burgerzaken vragen in welke gemeente de akte van geboorte wordt bewaard.

Wat Meebrengen
 • Indien de aanvraag wordt gedaan door een notaris of advocaat, legt hij een schrijven voor waarin hij verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde van de beroepshoedanigheid.
 • Bij een aanvraag door een derde die een volmacht nodig heeft (lijst van personen die geen volmacht nodig hebben, vindt u bij de voorwaarden) dient ook het ondertekend volmachtformulier en een kopie van de identiteitskaart van betrokkene te worden voorgelegd.
Bedrag

Gratis.

Dienst Burgerlijke Stand

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 11
Openingsuren
ma
enkel op afspraak
di
enkel op afspraak
wo
enkel op afspraak
do
enkel op afspraak
vr
enkel op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen