OMV_2018141838 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een dakkapel

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018141838
  

Referentie gemeente:

2018/00213/OV

Projectnaam gemeente:

het verbouwen van een dakkapel     

Ligging:

Koning Albertstraat 20 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie A, perceel 160M28

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Julian Perez Sanchez, Koning Albertstraat 20 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 17/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een dakkapel.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.