Verzoekschriften

Iedereen kan een verzoekschrift indienen bij de gemeenteraad. Zo’n verzoekschrift wordt door één of meerdere personen ondertekend en moet betrekking hebben op een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de gemeente behoort.

De gemeenteraad zal het verzoekschrift bespreken, eventueel verwijzen naar de bevoegde raadscommissie of naar het college van burgemeester en schepenen.

Aan de verzoeker wordt binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord bezorgd op zijn verzoek. Als meerdere personen een verzoekschrift hebben ondertekend, dan wordt het antwoord naar de eerste ondertekenaar gestuurd.