Volksraadpleging

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de gemeente behoren.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste 10 % van het aantal inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners. Het verzoek kan enkel worden gesteund door personen die:

  • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn;
  • de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;
  • niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Het verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners, wordt ingediend met een formulier, dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt, en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

De vraag of vragen waarop de voorgenomen raadpleging betrekking heeft, moet(en) zo geformuleerd zijn dat met ja of nee kan worden geantwoord.