Juridische dienst

Naast het beheer van juridische dossiers adviseert deze dienst het college van burgemeester en schepenen in aangelegenheden met een juridische draagwijdte. Bezwaren tegen de door de gemeente geheven belastingen worden door de juridische dienst behandeld. Daarenboven staat zij in voor het afsluiten en opvolgen van de in het kader van de gemeentelijke activiteiten aangegane verzekeringscontracten.