Ruimtelijke ordening

De dienst Ruimtelijke ordening behandelt de bouw- en verkavelingaanvragen en werkt beleidsondersteunend inzake ruimtelijke ordening (BPA's, structuurplanning).

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Bijzondere plannen van aanleg

Gemeentelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gewestplan

Kadaster

Leegstand

Omgevingsvergunning

Onbewoonbare woningen

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundige verordeningen

Vergunningenregister

Vrijstelling van medewerking architect

GECORO

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Huisnummer

Kwaliteitskader meergezinswoningen

Meldingsdossier

Onbebouwde percelen

Plannenregister

Ruimtelijke structuurplannen

Stedenbouwkundig uittreksel

Subsidies & premies

Verwaarloosde woningen en gebouwen

Vrijstelling van vergunning of melding