Sint-Pieters-Leeuw bestendigt lage belastingen en gunstig investeringsklimaat voor bedrijven

Meer dan 80% van de eigen inkomsten van de gemeente komt uit de gemeentelijke opdeciemen op de personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing. Voor de burgers van de gemeente blijven de tarieven van deze belastingen ook de komende 6 jaar ongewijzigd.

Voor de bedrijven uit Sint-Pieters-Leeuw is er een opvallende nieuwigheid. De “bedrijfsbelasting“ op basis van de bedrijfsoppervlakte wordt immers volledig afgeschaft. Deze in 2007 ingevoerde belasting wordt niet alleen als ‘onbillijk’ en ‘aangiftegevoelig’ ervaren, maar brengt ook nog eens een enorme jaarlijkse administratieve last voor de bedrijven en de gemeente met zich mee.

Ondernemingen en handelaars pleiten al vele jaren voor de afschaffing en de vervanging van deze heffing door een eenvoudiger systeem. Een eis waar het gemeentebestuur nu een antwoord op wil geven. De bedrijfsbelasting wordt afgeschaft en budget-neutraal ingekanteld in de onroerende voorheffing.

Hiervoor wordt de onroerende voorheffing op de industriële kadastrale inkomens gebracht op 740 opcentiemen. Sint-Pieters-Leeuw zal hiermee één van de eerste gemeenten in Vlaanderen zijn die gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheid uit het decreet lokaal bestuur (art. 41) om het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing te differentiëren.

Voor de meeste van deze industriële bedrijven zal de inkanteling een verlaging betekenen, met name omdat er minder onroerende voorheffing bijkomt dan het bedrag van de wegvallende bedrijfsbelasting. Enkel kapitaalintensieve bedrijven op een relatieve kleine oppervlakte zullen een verhoging ondergaan.

Hoe dan ook blijft zelfs met het nieuwe tarief de onroerende voorheffing voor de industriële bedrijven in Sint-Pieters-Leeuw nog steeds ongeveer 20 % onder het Vlaamse gemiddelde.

Voor de niet-industriële bedrijven zoals kleine handelaars, landbouwers en gewone zelfstandigen in hoofd- of bijberoep blijft het tarief ongewijzigd (net als voor de burgers) terwijl de bedrijfsbelasting volledig wegvalt.

Het resultaat is – en dit voor de tweede legislatuur op rij - een blijvend stabiel klimaat van lage belastingen voor burgers en bedrijven en een daling van de administratieve lasten zowel voor bedrijven als voor het gemeentebestuur. Om het in ondernemerstermen te zeggen een win-win!

Het opmerkelijke voorstel van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw wordt een eerste maal besproken op de gemeenteraadscommissie van 12 december en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 19 december waar ook de andere elementen van het meerjarenplan aan bod zullen komen.