OMV_2019061212 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019061212
  

Referentie gemeente:

2019/00099/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen van een eengezinswoning
    

Ligging:

Appelboomstraat 172 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie E, perceel 254D

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Evi Scholiers en Tom Bellemans, Madrigalstraat 51 bus 7 te 1080 Brussel, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Vlezenbeek tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.